Sulle tracce di Pasolini in Friuli
Su lis olmis di Pasolini in Friûl


Modul cun prospetive plurâl
Ultime revision: 29-08-2016
Oris di lezion: 5-10
Discjame i materiâi pai students (in .pdf)


Contignûts dal modul:
1. Cjasarse
2. Versute
3. Sant Zuan
4. Sante Crôs

Materiâi adizionâi pal docent:
- Materiâi pai students cun soluzions
- Presentazion multimediâl des lezions
Domande i materiâi adizionâi pal docent